فایل های دامپ و آموزش پروگرم گوشی اسمارت smart

فایل دامپ اسمارت

فایل های دامپ و آموزش پروگرم گوشی اسمارت smart     download cpu model DUMP mtk smart s4700 DUMP DUMP DUMP   تعریف فایل دامپ و کاربرد فایل دامپ Dump  برای تعویض هارد ما پس از خارج کردن هارد معیوب و قبل از نصب هارد جدید باید فایل اولیه مربوط به مدل اون گوشی رو…