فایل فلش اینوس invens

فایل های فلش اینونس Invens

سی فیکس » فایل های فلش اینونس Invens

فریمور (Firmware) رام (فایل های فلش) اینونس Invens

مجموعه فایل های تست شده برای حل مشکلات

این صفحه نسخه جامع  اینونس Invens   بوده و ممکن است در آینده نیز آپدیت و رام های جدیدی به این صفحه اضافه شود

تمامی فای های فلش اینونس Invens در این پست قرار میگیرد

 

لیست فایل های فلش

 

Download Invens H5 -Spd-pac file-SP7731GEA_HDR_H5_8.1.0_Invens-H5_31G_A6_Android_8.1_V01_2020-10-16_H5-pac-cfix.ir.7z

……….

Invens H5 -Spd-pac.sc file cm2-SP7731GEA_HDR_H5_8.1.0_Invens-H5_31G_A6_Android_8.1_V01_2020-10-16_H5-cfix.ir.7z

Invens H5
download Invens-V12Plus-MT6580-preloader_zechin6580_weg_m-6.0-cfix.ir.7z Invens-V12Plus