فایل های فلش اینونس Invens

فایل فلش اینوس invens

فریمور (Firmware) رام (فایل های فلش) اینونس Invens

مجموعه فایل های تست شده برای حل مشکلات

این صفحه نسخه جامع  اینونس Invens   بوده و ممکن است در آینده نیز آپدیت و رام های جدیدی به این صفحه اضافه شود

تمامی فای های فلش اینونس Invens در این پست قرار میگیرد

 

لیست فایل های فلش

 

DownloadInvens H5 -Spd-pac file-SP7731GEA_HDR_H5_8.1.0_Invens-H5_31G_A6_Android_8.1_V01_2020-10-16_H5-pac-cfix.ir.7z

……….

Invens H5 -Spd-pac.sc file cm2-SP7731GEA_HDR_H5_8.1.0_Invens-H5_31G_A6_Android_8.1_V01_2020-10-16_H5-cfix.ir.7z

Invens H5
downloadInvens-V12Plus-MT6580-preloader_zechin6580_weg_m-6.0-cfix.ir.7zInvens-V12Plus

فهرست مطالب