تمامی نسخه های برنامه ام سی تی -MCT MediaTek Bypass Tool

تمامی نسخه های برنامه ام سی تی -MCT MediaTek Bypass Tool

 

MCT_MTK_BYPASS-v1.00.210128
MCT MTK Auth Bypass Rev 4
MCT MTK BYPASS Rev4

 MTK Chipset Supported

● MT6261
● MT6572
● MT6580
● MT6582
● MT6735
● MT6737
● MT6739
● MT6755
● MT6757
● MT6761
● MT6763
● MT6765
● MT6768
● MT6771
● MT6785
● MT6799
● MT6873
● MT8127
● MT8163
● MT8173
● MT8695 

فهرست مطالب